Home งานห้องสมุด

งานห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองเป้า

ห้องสมุดโรงเรียนดีศรีตำบล  ต้องเป็นห้องสมุด 3 ดี (ดีที่1  ได้แก่  บรรณารักษ์ดี  ดีที่2  ได้แก่  หนังสือดี  และ ดีที่3  ได้แก่  บรรยากาศดี)
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองเป้า ใช้พื้นที่ของห้องเรียนจำนวน 1 ห้อง  ขนาดกว้าง 7 เมตร  ยาว 9 เมตร  จัดเป็นห้องสมุดโรงเรียน  โดยแบ่งพื้นที่่ใช้สอยออกเป็น  3  โซน  ได้แก่  โซนที่ 1  พื้นที่ประมาณ 1/2 ของห้อง (30 ตารางเมตร) เป็นพื้นที่สำหรับใช้อ่านหนังสือ       โซนที่ 2  พื้นที่ประมาณ 1/4 ของห้อง (13 ตารางเมตร) เป็นพื้นที่สำหรับใช้สืบค้นอินเทอร์เน็ต  และโซนที่ 3 พื้นที่ประมาณ 1/4 ของห้อง (13 ตารางเมตร) เป็นพื้นที่สำหรับใช้   ดูภาพยนต์  สารคดี  ที่เป็นสื่อจำพวกซีดี  วีดีโอ  หรือใช้สำหรับร้องเพลงคาราโอเกะก็ได้

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์     ดูรายละเอียด
แผนพัฒนาห้องสมุด     ดูรายละเอียด
แบบสอบถามความพึงพอใจ     ดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 เวลา 05:54 น. )